Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – ePAP@UMED

Informacje ogólne


"Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – ePAP@UMED"

 

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Planowane w ramach realizacji projektu przedsięwzięcia wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów ostatecznych oraz uwzględniają poziom dostępności i wykorzystania  infrastruktury społecznej w województwie, by zapewnić jak największą efektywność realizowanych przedsięwzięć nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również regionalnym. Inicjatywa opisana w projekcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców regionu łódzkiego na szybki i łatwy dostęp do danych i wiedzy gromadzonej w postaci cyfrowej. Projekt wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne tworząc i udostępniając w sieci Internet treści cyfrowe. Projekt sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego województwa. Realizacja powyższych celów docelowo przyczyni się do efektywniejszego, prostszego, tańszego oraz szybszego załatwiania wszelkich spraw administracyjnych związanych z rekrutacją na studia oraz procesem studiowania oraz udostępnienia zasobów cyfrowych szerokiemu gronu mieszkańców województwa łódzkiego – użytkowników sieci Internet, realizując tym samym idee społeczeństwa informacyjnego oraz przyczyniając się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego.

 

 
Cel projektu:

Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców, a w szczególności interesariuszy projektu. Cel horyzontalny projektu wnioskodawca planuje zrealizować poprzez uruchomienie 18 e-usług publicznych wspomagających procesy z zakresu e-administracji.
 
 
Produkty projektu:
 
Powyższy cel projektu osiągnięty zostanie poprzez wdrożenie i uruchomienie 18 e-usług, wspomagających procesy e-Administracji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dzięki którym, możliwa będzie realizacja 136 rodzajów spraw w sposób całkowicie elektroniczny. Uruchomione e-usługi zostaną zrealizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, a strony webowe służące obsłudze e-usług zostaną wykonane w technologii responsywnej. Korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi możliwe będzie za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym urządzeniu z dowolnym systemem operacyjnym, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii.
Ponadto w ramach projektu przewidziano rozbudowę istniejącej infrastruktury sprzętowej uczelni o dwa dodatkowe serwery a także macierz dyskową o łącznej pojemności przekraczającej 19TB. Całość infrastruktury zabezpieczona zostanie sprzętowym firewall-em chroniącym udostępnione zasoby oraz e-usługi na styku z publiczną siecią Internet.
 
 
Wartość projektu:
 
Całkowita wartość projektu to 4 392 172,56 zł w tym 3 035 241,20 zł stanowią środki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Harmonogram realizacji projektu:
 
Realizacja projektu rozpoczyna się 01.01.2018r., koniec jego realizacji przewidziano na 31.12.2020r.